Bolagsordning

Bolagsordning

BOLAGSORDNING FÖR BEWISYNBRA GROUP AB (PUBL) (556972-1128)

1. FIRMA 

Bolagets firma skall vara BEWiSynbra Group AB (publ). Bolaget är publikt.

2. STYRELSENS SÄTE

Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Solna kommun.

3. VERKSAMHETSFÖREMÅL

Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva produktion, marknadsföring, och försäljning av kundanpassade förpackningslösningar och isoleringsmaterial samt därmed förenlig verksamhet samt utföra koncerninterna tjänster företrädesvis inom administration och ekonomi.

4. AKTIEKAPITAL 

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor.

5. ANTAL AKTIER 

Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.
Aktierna skall kunna ges ut av serie A och serie B varvid varje aktieslag kan ges ut med ett antal motsvarande hela aktiekapitalet. Aktie av serie A skall medföra en röst och aktier av serie B skall medföra nollkommanittionio (0,99) röster.

6. STYRELSEN 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst en och högst sju suppleanter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.

7. FÖRETRÄDESRÄTT VID EMISSION MM

Vid ökning av bolagets aktiekapital genom kontantemission eller kvittningsemission skall varje aktieslag ha företrädesrätt till nya aktier av samma slag och i relation till det tidigare innehavet. De övriga aktieslagen skall ha en sekundär rätt att teckna den del av emissionen som inte tecknas av aktieägare berättigade till företrädesrätt. För den händelse överteckning sker skall fördelningen ske i relation till tidigare aktieinnehav och därefter vid behov genom lottning.
Vid fondemission skall nya aktier av respektive aktieslag emitteras i förhållande till det antal aktier av varje aktieslag som finns sedan tidigare. Därvid skall de gamla aktierna ge företräde till nya aktier av samma slag i förhållande till sin respektive andel av aktiekapitalet.
Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller konvertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.

8. REVISORER 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer, med eller utan revisorssuppleant, utses på årsstämma. Uppdraget som revisor gäller i enlighet med aktiebolagslagens (2005:551) bestämmelser.

9. KALLELSE 

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Dagens Industri upplysa om att kallelse har skett. Dessutom ska kallelse ske genom brev med posten eller per e-mail till aktieägarna.
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inget krav för att delta i bolagsstämman.
Bolagsstämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, eller i Norrtälje kommun.

10. STÄMMANS ORDFÖRANDE 

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordföranden valts.

11. STÄMMAN

Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.

12. ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Godkännande av dagordning
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisions-berättelsen
7. Beslut i fråga om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall av koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
d) fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer som skall utses av stämman
e) fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
f) val av styrelseledamöter
g) val av revisorer och revisorssuppleanter
h) annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

13. HEMBUD

Om en aktie av serie B övergått till en ny ägare som inte redan innehar aktier i bolaget, ska aktien genast hembjudas aktieägarna. Aktiens nya ägare skall snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt som aktiebolagslagen föreskriver (”hembud”). Lösen får ske av samtliga aktieägare av serie A och serie B och ej ske av ett mindre antal aktier än hembudet omfattar. Denna klausul skall tillämpas på alla typer av förvärv.
Styrelsen skall genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad med känd postadress. Underrättelsen skall lämnas uppgift om den tid inom vilken lösningsanspråk skall framställas. Lösningsanspråk skall framställas inom två (2) månader från behörigt hembud enligt ovan.
Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, skall samtliga aktier så långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier skall fördelas genom lottning av bolagets styrelse.
Om aktien har övergått genom försäljning, skall lösenbeloppet motsvara köpeskillingen. För inlösen skall inga andra villkor gälla.
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två (2) månader från den dag begäran framställdes hos bolagets styrelse. Sådan tvist ska lösas av skiljemän.
Lösenbeloppet skall betalas inom en (1) månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

14. RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.
____________________

Denna bolagsordning är antagen vid extra bolagsstämma den 12 juli 2018.