Delårsrapport januari – september 2018

Delårsrapport januari – september 2018

Ladda ner dokument

Väsentliga punkter från rapporten

  • BEWiSynbras nettoomsättning uppgick till 1 160,2 MSEK under Q318. Ökningen från 459,7 MSEK från Q317 var 152%, och förklaras till 133 procentenheter av förvärv
  • Nettoomsättningen för de första nio månaderna 2018 uppgick till 2 685,9 MSEK. Ökningen från 1 347,4 MSEK samma period föregående år var 98% och 81 procentenheter av denna är relaterad till förvärv
  • EBIT för koncernen uppgick till 33,2 MSEK under tredje kvartalet (22,7 MSEK) och till 122,7 MSEK för de tre första kvartalen 2018 (35,8 MSEK)
  • Justerad EBITDA2 uppgick till 98,3 MSEK under Q318 (41,8 MSEK), respektive 216,1 MSEK (78,2 MSEK) för de första nio månaderna 2018
  • Resultatet påverkades negativt av jämförelsestörande poster om 20,1 MSEK för kvartalet och 4,2 MSEK för årets nio första månader
  • Koncernen slutförde under september förvärven av BEWi Produkter AS och BEWi Polar AS, tillsammans BEWi Norway, samt BEWi Automotive AB
  • I maj 2018 slutförde BEWi Group förvärvet av Synbra Holding B.V., varpå de sammanslagna bolagen ändrade namn till BEWiSynbra Group
  • Integrationen av BEWi och Synbra förväntas ge identifierade synergier med en positiv nettoeffekt på justerad EBITDA om 70 MSEK under 2019
  • Koncernen har offentliggjort att dess ägare överväger en eventuell börsnotering av aktien på en nordisk fondbörs
  • I oktober offentliggjordes lanseringen av BEWiSynbra Cirkular, en verksamhet som kommer att leda koncernens strategiskt viktiga återvinningsinitiativ

Preliminära siffror för BEWiSynbra, BEWi Norway och BEWi Automotive och proforma

Den finansiella informationen som presenteras nedan för 2017 och den senaste 12-månadersperioden till och med den 30 september 2018 är preliminär och har inte varit föremål för granskning av BEWiSynbras, BEWi Norways eller BEWi Automotives revisorer. BEWiSynbra rapporterar i enlighet med IFRS, BEWi Norway rapporterar i enlighet med norsk GAAP, medan BEWi Automotive rapporterar i enlighet med svensk GAAP. De preliminära siffrorna för BEWi Norway och BEWi Automotive nedan har konverterats till IFRS för denna summering.

 

  BEWiSynbra
(excl Isobouw)
BEWi Norway BEWi Automotive Total new BEWiSynbra Group Combined
MSEK 2017 LTM Q3 2017 LTM Q3 2017 LTM Q3 2017 LTM Q3
Nettoomsättning 3800,0 4369,8 391,4 454,2 89,4 122,0 4280,8 4946,0
Justerad EBITDA 348,1 421,2 74,7 89,0 8,6 3,1 431,4 513,3
Justerad EBITA 245,8 299,8 50,8 63,8 7,0 0,4 303,6 364,0
Justerad EBITDA % 9,2% 9,6% 19,1% 19,6% 9,6% 2,5% 10,1% 10,4%

* EBITDA and EBITA för BEWiSynbra har justerats för jämförelsestörande poster (transaktionskostnader).

** Siffror för den kombinerade koncernen har inte formellt justerats pro-forma

 

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Knudsen, Director of IR and Communications, BEWiSynbra, tel: +47 9756 1959

Om BEWiSynbra Group AB

BEWiSynbra Group är en av de största vertikalt integrerade tillverkarna av expanderbar polystyren (EPS) i Europa, och fokuserar på hållbara lösningar för förpackningar och komponenter, så väl som isolering. Innovation är en strategisk drivkraft för koncernens konkurrenskraft och hållbarhet, BEWiSynbra har en  ambitiös målsättning för sina initiativ beträffande återvinning.

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 october 2018 kl. 15.30.