Kommuniké från BEWiSynbra Group AB (publ):s extra bolagstämma

Kommuniké från BEWiSynbra Group AB (publ):s extra bolagstämma

Ladda ner dokument

Riktad nyemission och slutförande av förvärv av BEWi Produkter AS, BEWi Polar AS och BEWi Automotive AB

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 392 615,25 kronor genom nyemission av högst 8 098 099 aktier av serie A. Nyemission ska ske mot betalning i apportegendom bestående av samtliga aktier i BEWi Produkter AS, samtliga aktier i BEWi Polar AS samt 34 314 aktier i BEWi Automotive AB. Rätt att teckna aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkommer Frøya Invest AS samt KMC Family AS.

Fullständiga villkor för emissionen återfinns i kallelsen till extra bolagsstämma som hålls tillgänglig på BEWiSynbras hemsida www.bewisynbra.com.

I samband med nyemissionen slutförde BEWiSynbra idag de förvärv av samtliga aktier i BEWi Produkter AS, BEWi Polar AS och BEWi Automotive AB som bolaget offentliggjorde den 10 september 2018.

För ytterligare information kontakta:

Charlotte Knudsen, IR Manager, BEWiSynbra, tel: +47 9756 1959

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 september 2018 kl. 13.30.