BEWiSynbra erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende ändringar i villkoren för BEWiSynbras SEK 550 miljoner obligationslån och sitt EUR 75 miljoner obligationslån

BEWiSynbra erhåller obligationsinnehavarnas godkännande avseende ändringar i villkoren för BEWiSynbras SEK 550 miljoner obligationslån och sitt EUR 75 miljoner obligationslån

Ladda ner dokument

Den 31 augusti 2018 offentliggjorde BEWiSynbra Group AB (publ) (”BEWiSynbra Group”) att bolaget hade initierat ett skriftligt förfarande för att ändra vissa villkor i sitt SEK 550 miljoner obligationslån (ISIN SE0009857980) och sitt EUR 75 miljoner obligationslån (ISIN SE0010985556) (”Obligationerna”).

Agenten för Obligationerna (Nordic Trustee & Agency AB (publ)) har administrerat det skriftliga förfarandet som avslutades den 21 september 2018.

Ändringarna (sammanfattade nedan och angivna i detalj i kallelsen till det skriftliga förfarandet vilken finns tillgänglig i pressmeddelandet publicerat den 31 augusti 2018) accepterades av (i) 100 procent av de avgivna rösterna från obligationsinnehavare av obligationer i SEK (ISIN SE0009857980) och (ii) 80,22 procent av de avgivna rösterna från obligationsinnehavare av obligationer i EUR (ISIN SE0010985556) i det skriftliga förfarandet och ett tillräckligt antal obligationsinnehavare deltog i båda fallen vad gäller det skriftliga förfarandet för att uppnå beslutsförhet om minst 20 procent av det justerade nominella beloppet.

Förslaget i det skriftliga förfarandet har således accepterats.

Ändringen i villkoren för Obligationerna innebär att vissa korgbelopp för finansiella åtaganden ökas för att möjliggöra fortsatt expansion av verksamheten. Vidare så kommer en bestämmelse i intercreditor agreement att ändras för att möjliggöra för BEWiSynbra att effektivt maximera synergier vid förvärv.

Ändringen i villkoren för Obligationen träder ikraft den 24 september 2018 medan ändringen i intercreditor agreement träder ikraft vid en sådan tidpunkt som anges i ett separat ändrings- och bekräftelseavtal som kommer att ingås avseende intercreditor agreement.

För ytterligare information, kontakta:
Marie Danielsson, CFO, BEWiSynbra. Tel: +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWiSynbra Group AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 september 2018 kl. 10.45.