RadoVent

Radon er if. Sundhedsstyrelsen skyld i op imod 300 dødsfald årligt. Derfor fremgår der også af bygningsreglementet krav til maksimalt indhold af Radon i indeluften.

Krav og anbefalinger:

I henhold til Bygningsreglementet skal konstruktioner, herunder terrændæk, udføres i overensstemmelse med god praksis, samt med materialer der er egnede til den aktuelle konstruktion. I dag har vi krav i Bygningsreglementet om et maksimalt indhold på 100 Bq/m³ i indeklimaet for nybyggeri. Det beskrives at man skal begrænse indstrømning af Radon til indeklimaet ved at bygge lufttæt eller ved at benytte andre foranstaltninger.

Ifølge SBi vurderes Radon sug som den mest effektive form for Radon sikring. SBi anbefaler derfor, at man altid sikrer muligheden for at kunne aktivere et Radon sug hvis dette viser sig nødvendigt. Det anbefales, at sug føres over tag. SBi antager, at et enkelt sugpunkt kan dække et areal på ca. 120 m² afhængig af suglagets beskaffenhed og funderingsforhold. Ved helt at undlade fundering under skillevægge, kan et enkelt sugpunkt dække op til 250 m².

Anvendelse af RadoVent:

Som professionel udførende er det dit ansvar, at Bygningsreglementets krav overholdes. Derfor er det også dit ansvar, at det maksimale Radon indhold i indeklimaet ikke overstiger de 100 Bq/m³.

BEWI Styrolit RadoVent er en EPS plade designet til at etablere et ventilationsnet under terrændækskonstruktionen. Pladen måler 50 mm i tykkelsen og ventilationsspalterne måler 30×30 mm. Det betyder at ca. 30 % af pladen er helt åben og kan ventileres således at evt. Radon kan fjernes inden den når bygningen.

 

 

RadoVent udlægges direkte på bæredygtig undergrund eller på en komprimeret sandpude. Afretningstolerancen er ± 5 mm over 3 m. Kanalsystemet vendes op mod den ovenliggende terrændækskonstruktion. Det er vigtigt, at pladerne udlægges således at ventilationskanalerne holdes åbne. Derfor er det også vigtigt, at man er omhyggelig ved afslutninger mod sokkel.

Den mest effektive Radonsug opnås ved helt at undlade fundering under evt. skillevægge, hvis dette er muligt. Idet vi kender styrken i RadoVent pladen, er det muligt at inddrage denne i styrkeberegningen for skillevægge placeret direkte på betonpladen. Beregningsprogrammet finder du her.

RadoVent kan bidrage til terrændækkets isolans. Dog kun så længe at det er passivt. I det øjeblik der ventileres i laget, vil bidraget fra RadoVent pladen være elimineret. Samtidig vil det tillæg man normalt får fra jordisolansen, også skulle fjernes fra varmetabsberegningen. Det betyder at terrændækskonstruktionen nu reelt mangler hvad der svarer til ca. 80 mm isolering af typen G80.

RadoVent pladerne tildannes, som almindelig gulvisolering, med de fleste typer af håndværktøj. Efterhånden er glødetrådsskærer blevet mere udbredt. Styrolit anbefaler at anvende glødetrådsskærere, idet disse giver mindst affald samt laver et renere snit i produktet.

Oplagring bør ikke forekomme i større mængder. Overdækning anbefales. Hold antændelseskilder på god afstand.

Brochurer — RadoVent

Produkter

Produkt Længde i mm Bredde i mm Tykkelse i mm
RadoVent G80 120080050

Produktspecifikation

Egenskaber Standard Enhed -
Lambda værdi EN 13163 W/mK 0,038
Karakteris. kortidsstyrke EN 826 kN/m2 80
Regn.mæs. langtidsstyrke EN 1606 kN/m2 24
Regn.mæs. langtids E-modul -kN/m2 1200
Vibrationsfasthed -Ubegrænset -
Vandabsorption EN 12087 Vol % <5,0
Temp. anvend. område -°C -150 - +80
Længdeudv. koefficient EN 822 mm/m°C 0,07
Brandegenskaber EN 13501-1 -F

Opbevaring

EPS kan tage skade ved sol- og varmepåvirkning, og bør derfor afdækkes/beskyttes fra sol og varme, indtil der støbes. Evt. reklamation vil blive afvist, hvis foranstaltningen ikke overholdes.