En cirkulær fremtid for mennesker og planeten

En vision for en bæredygtig fremtid i harmoni med FNs 17 Verdensmål

I BEWI ønsker vi at skabe værdi for alle vores samarbejdspartnere. Bæredygtighed er integreret i alt, hvad vi gør, og vi arbejder aktivt for at opnå en cirkulær økonomi

Hos BEWI er bæredygtighed bygget op omkring tre søjler:

Blive cirkulære

Vi arbejder målrettet på at reducere vores forbrug af nye materialer og øge genanvendelsen af vores produkter. Som en del af denne indsats har vi BEWI Circular, som indsamler og genanvender brugt EPS. Med BEWI Circular giver vi materialer nyt liv og bidrager til en mere bæredygtig fremtid.

Aktivt deltage i partnerskaber

Vi arbejder tæt med vores samarbejdspartnere for at fremme en cirkulær økonomi i hele værdikæden. Gennem stærke partnerskaber skaber vi optimale løsninger, sikrer effektiv vidensdeling og fremmer innovation. I 2023 etablerede vi bl.a. et samarbejde med Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR) og nogle innovative isoleringshætter, der både sparer på varmen, men også er genanvendelige.

Et inkluderende samfund

Vi ser vigtigheden i at skabe en positiv social indvirkning for alle på tværs af BEWI-værdikæden. Ved at arbejde sammen kan vi skabe en mere inkluderende og bæredygtig fremtid for alle. Vi samarbejder bl.a. med kommuner og jobcentre omkring vores faciliteter. På denne måde sikrer vi jobmuligheder og uddannelsesprogrammer, der fremmer social integration og økonomisk vækst i lokalsamfundene.

Hvordan arbejder BEWI med Verdensmålene?

I BEWI arbejder vi mod en cirkulær økonomi, som tilbyder en løsning på nogle af de udfordringer, vi samlet står over for. Vores arbejde mod en cirkulær økonomi integrerer flere af FN’s Verdensmål, som vigtige elementer i vores forretningsmodel.

Ansvarligt forbrug og produktion: Fremtiden er Cirkulær

I BEWI har vi stort fokus på Verdensmål 12. Dette verdensmål fokuserer hovedsageligt på bæredygtig forvaltning af ressourcer og affald, med fokus på genbrug og reduktion for at beskytte miljøet.

Verdensmål 12 er afgørende for os som producent med fokus på bæredygtighed. Vi har et konstant fokus på genanvendelse og genbrug af materialer, hvilket reducerer vores forbrug af nye ressourcer og affaldsmængden. Dette vigtige fokus bidrager til at bekæmpe klimaforandringer og beskytte naturressourcer. Gennem kontinuerlig fokus på vores processer og innovation optimerer vi ressourceudnyttelsen og sikrer, at vores produkter og materialer forbliver i cirkulation så længe som muligt.

Livet i vand: BEWIs indsats for at beskytte havene

BEWI er forpligtet til at beskytte havene og livet på land. Vi forstår, at disse økosystemer er afgørende for vores planets sundhed og velvære. Derfor arbejder vi aktivt for at fremme Verdensmål 14

Vi investerer i miljøvenlige teknologier og initiativer for at reducere vores miljøpåvirkning. For eksempel har vi igennem Operation Clean Sweep (OCS) forpligtet os til at indrette dele af værdikæden på en måde så spild af granulater undgås. Herudover har vi et særligt fokus på at uddanne personale til altid at forebygge, opsamle, rengøre og bortskaffe spildt plast. I den forbindelser har vi i BEWI også installeret filtre i relevante kloakker for at forhindre mikroplastik i at slippe ud i miljøet.

Yderligere deltager vi hvert år i den globale begivenhed, World Clean Up Day (WCD), der hvert år samler mennesker fra hele verden for at rydde op i affald og beskytte miljøet.

Partnerskaber for handling: Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Vi tror på fælles handling for at skabe forandring. Derfor prioriterer vi stærke partnerskaber med fokus på bæredygtighed og et sundt værdigrundlag.

I november 2021 implementerede vi BEWI Partner, en leverandørløsning, hvor vores leverandører evaluerer deres egen performance og dokumentere deres handlinger og 3. parts certificeringer, men hvor de også har mulighed for at fortælle os om deres mål for at reducere deres klimapåvirkninger og arbejde inden for en bæredygtig agenda. Overholdelse af FN’s Global Compact er essentielt i vores fortsatte samarbejde og alle leverandører bliver risikoscreenet for at sikre at vi har fokus på de leverandører, hvor risikoen er høj for brud på disse etiske retningslinjer.

BEWI Group har desuden etableret ”Value 4 Waste”-projektet i Etiopien, som er endnu et eksempel på vores engagement i fælles handling for at skabe forandring. Projektet blev påbegyndt i 2021 i Shashemene og fokuserer på at reducere affald, fremme genbrug og skabe lokale, bæredygtige jobs.

Verdensmålene udpeger en ambitiøs retning for en mere bæredygtig fremtid. De sætter rammerne for et fælles ansvar og en fælles indsats, der involverer aktører i alle led af værdikæden.

Cirkulær økonomi er selvfølgelig et afgørende element i denne indsats, men det er blot én brik i puslespillet. Vi skal arbejde bredt for at adressere de komplekse udfordringer, vi står over for.

Samarbejde er nøglen til succes. Sammen kan vi skabe en verden, der er mere retfærdig, mere robust og mere bæredygtig for alle.

BEWI bæredygtighedsstrategi