Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for BEWi Group AB (publ) (556972-1128).

 

1. Selskapet

Selskapets selskap skal være BEWI Group AB (publ). Selskapet er offentlig.

 

2. Styret

Selskapets styre skal ha sitt hovedkontor i Solna kommune.

 

3. Business Objects

Selskapet skal direkte eller indirekte engasjere seg i produksjon, markedsføring og salg av tilpassede emballasjeløsninger og isolasjonsmaterialer, samt kompatible operasjoner, og utføre interntjenester, fortrinnsvis i administrasjon og økonomi.

 

4. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital skal utgjøre minst SEK 500 000 og ikke mer enn SEK 2.000.000.

 

5. Antall aksjer

Antall aksjer skal være minst 10.000.000 og ikke mer enn 40.000.000.

Aksjene kan utstedes i serie A og serie B, idet hvert emisjon utstedes med et antall tilsvarer hele aksjekapitalen. Aksjer i serie A skal ha stemme og B-aksjer skal resultere i null provisjoner (0,99) stemmer.

 

6. Styret / Board of directors

Styret skal bestå av minst tre og maksimalt syv medlemmer med minst en og maksimalt syv varamedlemmer. Medlemmene velges årlig på generalforsamlingen i mellomtiden til neste ordinære generalforsamling.

 

7. Fortrinnsrettigheter i spørsmålet mm

Ved økning i selskapets aksjekapital gjennom et kontantemisjon eller et oppgjørsemisjon, skal hver aksjeklasse ha fortrinnsrett til nye aksjer av samme type og i forhold til forrige beholdning. De øvrige aksjene skal ha en sekundær rett til å tegne for andelen av emisjonen som ikke tegnes av aksjonærer med fortrinnsrett. Ved overføring skal fordelingen gjøres i forhold til tidligere eierandeler og eventuelt ved lotteri.

Ved bonusutstedelse skal nye aksjer i hver aksjeklasse utstedes i forhold til antall aksjer i hver aksjeklasse som tidligere eksisterte. Følgelig skal de gamle aksjene gi preferanse til nye aksjer av samme type i forhold til deres respektive andel av aksjekapitalen.

Dersom selskapet bestemmer seg for å utstede tegningsretter eller konvertibler gjennom et kontantemisjon eller emisjon, har aksjonærer fortrinnsrett til tegning av tegningsretter som om emisjonen vedrører aksjene som kan tegnes som følge av opsjonen og fortrinnsrett til å tegne konvertibler som om emisjonen gjelder aksjene som konvertibler kan byttes ut mot

 

8. Regnskapsfører

For gjennomgang av selskapets årsrapport sammen med regnskapet, samt styrets og administrerende direktørs styre, skal en eller to revisorer, med eller uten revisors nestleder, utnevnes på generalforsamlingen. Oppdraget som revisor er i samsvar med bestemmelsene i selskapsloven (2005: 551).

 

9. Innkalling

Innkalling til ordinær generalforsamling skjer ved innkalling i Post- og interiørblade og i Dagens Nyheter. I tillegg skal varsel sendes pr. Brev pr. Post eller via e-post til aksjonærene.

Innkalling til ordinær generalforsamling og innkalling til ekstraordinær generalforsamling hvor en endring av vedtektene vil bli vurdert, skal utstedes tidligst seks uker og senest fire uker før møtet. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal utstedes tidligst seks uker og senest to uker før møtet.

Generalforsamlingen skal avholdes på det sted hvor styret har sitt hovedkontor eller i Norrtälje kommune.

 

10. Styreformann

Styrets leder eller styret utnevnt av det skal innkalle generalforsamlingen og føre forhandlinger inntil formannen er valgt.

 

11. Stämman

Generalforsamlingen skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår.

 

12. Saker på møtet

På generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Valg av møteleder
   
 2. Opprettelse og godkjenning av stemmerettigheter
   
 3. Godkjennelse av dagsorden
   
 4. Valg av en eller to adjudicators
   
 5. Undersøkelse dersom møtet er innkalt riktig
   
 6. Presentasjon av årsrapport og revisjonsrapport og, hvis det er aktuelt, konsernregnskapet og konsernets revisjonsrapport
   
 7. Beslutning om:
  A) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse og, hvis det er aktuelt, konsernregnskapet og konsernets revisjonsrapport
  B) Avsetninger vedrørende selskapets resultat eller tap i samsvar med den fastsatte balansen
  C) Utslipp fra styret og administrerende direktør
  D) Fastsettelse av antall styremedlemmer og antall revisorer som skal utnevnes av møtet
  E) Fastsettelse av honorar til styret og revisor
  F) Valg av styremedlemmer
  G) Valg av revisorer og revisorer
  H) Annen sak, som skyldes generalforsamlingen i henhold til svenske selskapsloven (2005: 551) eller vedtektene

 

13. Forkjøpsrett

Dersom en andel av serie B har blitt overført til en ny eier som ikke allerede eier aksjer i selskapet, aksjene umiddelbart bli tilbudt aksjonærene. Del den nye eieren skal umiddelbart varsle aksjen overføring til selskapets styre på den måten at aksjeloven foreskriver ( «forkjøpsrett»). Alle aksjonærer i serie A og serie B kan løses og ikke mindre enn aksjer i selskapet. Denne klausulen gjelder for alle typer oppkjøp.

Styret skal umiddelbart varsle sitt tilbud for kjøp hver gunstig med kjent adresse. Meldingen skal gis opplysninger om tidspunktet for innkalling av krav. Solvenskrav må gjøres innen to (2) måneder fra det kompetente hjemmekontoret som ovenfor.

Hvis fortrinnsrett krav er gjort med mer enn én løsning uberettiget, alle aksjer så langt det er mulig, skal fordeles mellom de berettigede til dette i forhold til deres tidligere beholdning av aksjer i selskapet. Resterende aksjer skal fordeles ved lotteri i selskapets styre.

Hvis aksjen er overført ved salg, skal beløpet av betalingen svare til kjøpesummen. Ingen innløsning gjelder for innløsning.

Dersom erververen og personen som har bedt om å innløse aksjene kan ikke enige i spørsmålet om innløsning, den som har begjært innløsning klage innen to (2) måneder fra datoen for anmodning av styret. En slik tvist skal avgjøres av voldgiftsdommer.

Betalingsbeløpet skal betales innen en (1) måned fra den dato da betalingsbeløpet ble bestemt.

 

14. Regnskapsår

Selskapets regnskapsår skal dekke kalenderåret.

 


Vedtektene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 24. april 2017.