Informasjon

Informasjon til allmennheten i henhold til storulykkeforskriften
Informasjon

Informasjon fra BEWI EPS Norway AS til allmennheten

Virksomheter som behandler større mengder farlige stoffer/kjemikalier er underlagt «Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer» (Storulykkeforskriften).

Forskriften pålegger bedriftene blant annet å informere naboer og allmennheten om situasjoner som kan oppstå ved virksomheten.

Vår virksomhet er av en type og størrelse hvor denne forskriften gjelder.

Vi vil med denne informasjonen gi deg som innbygger i Frøya kommune noen generelle opplysninger om faren for ulykke, mulige virkninger og varslingsprosedyrer fra vår virksomhet. Informasjonen inneholder også opplysninger om hvordan du skal forholde deg dersom virksomheten vår rammes av hendelser som større utslipp eller brann.

Informasjon om storulykkeanlegget blir distribuert i nærmiljøet til anlegget og er også publisert på vår hjemmeside.

Informasjon om tilsyn med virksomheten etter storulykkeforskriften kan innhentes fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB)

Krav til eier av et storulykkeanlegg

Eier skal sørge for at virksomheten gjennom systematisk arbeid treffer alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker for mennesker, miljø og materielle verdier.

Det systematiske arbeidet skal sikre

 • Etterlevelse av forskriften
 • Tilfredsstille alle gjeldende krav
 • Stå i forhold til storulykkerisiko, organisasjonens kompleksitet og virksomhetens aktiviteter

Arbeidet skal gjennomføres i tråd med kravene i gjeldende forskrift for virksomheten. Eier skal sikre at virksomhetens arbeidstakere medvirker i dette arbeidet. Videre skal eier til enhver tid kunne godtgjøre og på forespørsel skriftlig dokumentere overfor tilsynsmyndighetene at virksomheten overholder kravene som er pålagt i forskriften.

BEWI EPS Norway As – Hamarvik

Ved BEWI’s anlegg på Hamarvik benyttes LNG (Liquefied Natural Gas) som energikilde i produksjonsprosessen. Anleggets kapasitet er 50 tonn. LNG fordampes ved hjelp av luft til naturgass.

Den flytende gassen presses fra tankbil ved hjelp av gravitasjon eller pumpes inn i et vakuumisolert fordampningsanlegg hvor det er lagret som en kald, flytende væske ved -162 ° C. Tanken fylles via et fyllepunkt som ligger plassert på avstand fra tanken. Tankbilens rute til fyllepunktet er konstruert for å bli brukt under påfylling og gjør det mulig for tankbilen å kjøre inn på den ene side av anlegget, og deretter kjøre ut på den andre siden.

Gasstanken er plassert 13 meter fra fabrikken.

Produkt: Flytende naturgass – LNG. LNG er en kald væske på minus 160 grader Celsius og vil gi frostskader ved direkte hudkontakt.

Egenskaper: Fargeløs, luktfri og er ikke giftig. Mer enn 88 % av naturgass er metan (CH4) Høye konsentrasjoner kan fortrenge oksygen (kvelningsfare)Ved berøring av gassen kan dette forårsake alvorlige forfrysninger.

Brannfare: LNG/naturgass er brennbar ved 5-15 % konsentrasjon i luft.

Egenvekt: 0,44 kg/liter.

Volum: maks 50 tonn

Plassering: Tanken er plassert på tomt tilhørende BEWI, med anlegget 13 meter mot vest. Øst og nord for tanken er et industriområde som er bebygd. I sør er området avgrenset av sjøen.
Landet rundt tanken er delvis asfaltert, delvis dekt av grus, avstand til nærmeste vegetasjon er ca 150 meter.

1- LNG tank – 13 m fra vegg til industribygg

2- Grense til nærliggende industri 24,93 m – målt fra LNG tank

3- Grense til nærliggende bolighus 177,66 m – målt fra LNG tank

Sikkerhet: BEWI er utstyrt med brann/tekniskfeil detektorer med automatisk varsling 110-sentral.

Risiko: Risikoanalyser viser at sannsynligheten for større uønskede hendelser, for eksempel lekkasjer, er svært liten og det er ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko.

Adgang: Området er inngjerdet med adgang for kun autorisert personell.

Tåkedannelse: Ved lossing og lasting av LNG og ved fordamping av LNG til naturgass, kan det lokalt dannes tåke. Tåken dannes grunnet nedkjøling av omkringliggende luft.

Overvåking og nedstenging: Det er installert sikkerhetsinnretning på gassanlegget som sørger for å stenge systemet/ tilførsel av gass ut fra tank ved et evt. rørbrudd. Normal drift av tanken skjer ubemannet, med kontroll og overvåking via et kontrollpanel. Det er daglig sjekk av anlegget og det er utarbeidet gode rutiner for drift og vedlikehold. LNG som evt lekker ut vil raskt fordampe til atmosfæren.

Service: Det foreligger en Service avtale med AGA – 1 x per år.

Beredskapsinstruks tankanlegg – Levert av AGA AS

VED UTSLIPP FRA TANK VIL ALLTID TÅKEDANNELSE OPPSTÅ PGR. NEDKJØLING AV LUFTEN

Utslippene har 2 kategorier

A: KONTROLLERT UTSLIPP

Sikkerhetsventilen åpner seg pga. høyt trykk på tanken. Denne lukkes automatisk når tanktrykket synker. Utslippet er fra tankens gassfase

B: LEKKASJE

Dette kan f.eks. skyldes rørbrudd mellom tank og fordamper.

Lekkasje kan være i gassfase eller flytende gass.

Dersom man ikke får stengt utløpet fra tank (forbruksventil, væske), skal følgende prosedyre følges:

 1. Avsperring av området
 2. Sikkerhetssone min. 20 m i radius
 3. Unngå opphold innenfor sikkerhetssonen.
 4. Varsle brannvesenet på tlf. 110 ved oksygenlekkasje.
 5. Unngå gnistdannelse. Bruk av åpen ild er strengt forbudt. Skift klær dersom du har oppholdt deg i nærheten av oksygenlekkasje, da klær anrikes av oksygen og blir lett antennelige.

Røyking eller bruk av ild må absolutt unngås.

Varsle gassleverandøren:

Telefon dagtid 07:30-15:30 tlf. 231 77 200

 

 

 

Inne i produksjonslokalet:

Brannenergien inne i bygget er hovedsakelig isporkasser, isoporprodukter og råstoff (polystyren) som benyttes til å produsere isopor. Isopor er fellesbetegnelsen på plastmateriale av ekspandert polystyren (EPS). Røykgassene herfra er giftig.

Innsats og varsling:

Ved lekkasje i anlegget som medfører fare for antennelse og dermed risiko for storulykke, vil personer som befinner seg inne på området bli varslet med lyd-horn. Personell som ikke er autorisert må da trekke ut av området.

Området er overvåket, og ved brann eller større lekkasjer vil brannvesenet og politiet bli varslet umiddelbart enten av de personer som befinner seg i området eller via alarmsentral med direkte oppkobling til 110-sentral.

Varsling til naboer om potensiell faresituasjon og eventuell evakuering vil bli håndtert av politiet. Ved behov kan varsling også bli foretatt av annet personell.

Råd ved varsling:

 • Søk ly innendørs
 • Lukk dører, vinduer og ventiler
 • Unngå bruk av motorkjøretøy og andre tennkilder
 • Søk oppdatert informasjon om hendelsen v.h.a. radio/tv/internett
 • Ha telefon tilgjengelig
 • Ikke oppsøk ulykkesstedet

I.h.h.t. storulykkeforskriften er det utarbeidet en beredskapsplan. Denne er gjennomgått av NSO og formidlet til nødetatene og kommunen.

Policy

I tråd med vår policy, prinsipper og krav, satser virksomheten aktivt på helse-, miljø-, og sikkerhetsarbeidet. Vi har som mål å minimalisere den miljø- og sikkerhetsmessige risiko som virksomheten representerer. Dette gjør vi ved å rette oppmerksomheten mot forhold som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser og begrenser konsekvensene av disse. I vårt ledelses- og kvalitetssikringssystem vektlegger vi kunnskap om risiko, en effektiv beredskap, identifisering av forbedringsbehov, registrering/oppfølging av uønskede hendelser og tiltak av forebyggende karakter.

Vår virksomhet i Hamarvikringen 64 er sertifisert etter ISO:9001 standarden.

«Melding i hht. Storulykkeforskriften» er i henhold til §6, oversendt myndighetene ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)