Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for BEWi Group AB (publ) (556972-1128).

 

1. Firma

Selskabets virksomhed skal være BEWI Group AB (publ). Selskabet er offentligt.

 

2. Bestyrelse

Selskabets bestyrelse skal have sit hjemsted i Solna Kommune.

 

3. Verksamhetsföremål

Virksomheden skal direkte eller indirekte beskæftige sig med produktion, markedsføring og salg af tilpassede emballageløsninger og isoleringsmaterialer samt kompatible operationer og udføre koncerninterne tjenester, helst inden for administration og økonomi.

 

4. Aktiekapital

Selskabets aktiekapital udgør mindst 500.000 kr. Og højst 2.000.000 kr.

 

5. Antal Aktier

Antallet af aktier skal være mindst 10.000.000 og ikke over 40.000.000.

Aktierne kan udstedes i Serie A og Serie B, idet hver udstedelse udstedes med et antal svarende til hele aktiekapitalen. Aktier i serie A skal stemme, og B-aktier skal resultere i nul provisioner (0,99) stemmer.

 

6. Styrelsen / Board of directors

Bestyrelsen består af mindst tre og højst syv medlemmer med mindst en og højst syv suppleanter. Medlemmerne vælges årligt på generalforsamlingen i mellemtiden indtil næste ordinære generalforsamling.

 

7. Omtvistede fortrinsrettigheder mm

I tilfælde af en forhøjelse af selskabets aktiekapital gennem et kontantemission eller et afviklingsproblem, skal hver aktieklasse have fortrinsret til nye aktier af samme art og i forhold til den tidligere beholdning. De øvrige aktiebesiddelser skal have en sekundær ret til tegning af andelen af emissionen, der ikke tegnes af aktionærer, der har ret til fortrinsret. I tilfælde af overførsel foretages fordelingen i forhold til tidligere aktiebesiddelser og om nødvendigt ved lotteri.

I tilfælde af et bonusemission udstedes nye aktier i hver aktieklasse i forhold til antallet af aktier i hver aktieklasse, der tidligere eksisterede. De gamle aktier skal derfor give fortrinsstilling til nye aktier af samme art i forhold til deres respektive andel af aktiekapitalen.

Hvis selskabet beslutter at udstede warrants eller konvertibler gennem et kontantemission eller emissionen, har aktionærerne fortegningsret til tegning af warrants som om emissionen vedrører de aktier, der kan tegnes ved optionsrettigheder og fortrinsret til tegning af konvertibler, som om emissionen vedrører de aktier, som konvertibler kan udveksles ud mod

 

8. Revisorer

Til revision af selskabets årsrapport sammen med regnskabet samt direktionen og administrerende direktør udnævnes en eller to revisorer med eller uden revisors stedfortræder på generalforsamlingen. Opgaven som revisor er i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser (2005: 551).

 

9. Tilsigelse

Indkaldelse til generalforsamlingen sker ved meddelelse i Post- og Interne Aviser og i Dagens Nyheter. Derudover skal varsel ske pr. Brev pr. Post eller via e-mail til aktionærerne.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling og indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, hvor der vedtages en ændring af vedtægterne, udstedes tidligst seks uger og senest fire uger før mødet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling udstedes tidligst seks uger og senest to uger før mødet.

Generalforsamlingen afholdes på det sted, hvor bestyrelsen har sit vedtægtsmæssige hjemsted eller i Norrtälje Kommune.
 

10. Stämmans ordförande

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordföranden valts.

 

11. Mødet

Generalforsamlingen afholdes inden seks måneder efter udgangen af hvert regnskabsår.

 

12. Tilfælde på mødet

På generalforsamlingen skal følgende sager overvejes:

 1. Valg af bestyrelsesformand
 2. Etablering og godkendelse af stemmerettigheder
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af en eller to adjudicatorer
 5. Afprøve om mødet er indkaldt
 6. Præsentation af årsrapporten og revisionsberetningen og i givet fald koncernregnskabet og koncernrevisionsrapporten
 7. Beslutning vedrørende:
  A) Fastlæggelse af resultatopgørelsen og balancen og i givet fald koncernregnskabet og koncernrevisionsrapporten
  B) Afgang vedrørende selskabets resultat eller tab i overensstemmelse med den etablerede balance
  C) Udløb fra bestyrelsen og administrerende direktør
  D) Bestemmelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer og antallet af revisorer, der udpeges af mødet
  E) Bestemmelse af honorarer til bestyrelsen og revisorer
  F) Valg af bestyrelsesmedlemmer
  G) Valg af revisorer og revisorer
  H) Øvrige forhold, som skyldes at deltage i mødet i henhold til den svenske selskabslov (2005: 551) eller vedtægterne

 

13. Fortegningsret

Hvis en B-aktie er overført til en ny ejer, der ikke allerede besidder aktier i Selskabet, skal aktien straks afholdes af aktionærerne. Den nye ejer af aktierne skal indberette overdragelsen af ​​aktier til selskabets bestyrelse, så snart selskabsloven fastsætter (“hembud”). Alle aktionærer i serie A og serie B kan løses og ikke mindre end aktier i selskabet. Denne bestemmelse gælder for alle former for erhvervelser.

Bestyrelsen skal straks sende en anmeldelse af hjemmeadressen til hver person, der er berettiget til løsningen, med en kendt postadresse. Meddelelsen skal gives oplysninger om det tidspunkt, inden for hvilket der skal indgives ansøgninger om udbud. Solvensansøgninger skal ske inden for to (2) måneder fra det kompetente hjemmekontor som ovenfor.

Hvis solvensskader foretages af mere end en advokat, skal alle aktier fordeles så vidt muligt blandt advokaterne i forhold til deres tidligere beholdninger af aktier i selskabet. Resterende aktier fordeles ved lotteri i selskabets bestyrelse.

Hvis aktien er overført ved salg, svarer beløbet til købsprisen. Ingen indløsning gælder for indløsning.

Hvis erhververen og den person, der har anmodet om at indløse aktierne, ikke er enige om indløsningsudstedelsen, kan den person, der har anmodet om indløsning, indbringe en handling inden for to (2) måneder fra datoen for anmodningen til selskabets bestyrelse. En sådan tvist afgøres af voldgiftsmænd.

Betalingsbeløbet betales inden for en (1) måned fra den dato, hvor betalingsbeløbet blev fastsat.
 

14. Regnskabsår

Selskabets regnskabsår dækker kalenderåret.

 


Vedtægterne blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. april 2017.