Kallelse extra bolagsstämma

Kallelse extra bolagsstämma

Ladda ner dokument

Aktieägarna i BEWI Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Aktieägare ombeds anmäla sitt deltagande så att anmälan är Bolaget tillhanda senast torsdagen den 5 juli 2018, per telefon +46 8 527 70 800 eller e-post Joakim.Blecher@lindahl.se. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande) och gärna adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden, samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Ombud

Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmaktsformulär på svenska respektive engelska kan laddas ned från Bolagets hemsida, www.bewi.com.

Förslag till dagordning

  1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Ändring av bolagets namn genom att anta ny bolagsordning
  7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Ändring av bolagsordning

Bolagets styrelse föreslår att bolagsstämman beslutar att ändra bolagets bolagsordning för att (i) ändra bolagets namn från BEWI Group AB (publ) till BEWiSynbra Group AB (publ), och (ii) införa en bestämmelse som anger att aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara införd i aktieboken på dagen för bolagsstämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman.

Majoritetskrav och villkor

Beslut enligt Punkt 6 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Upplysningar på stämman

Aktieägare har rätt att på stämman begära att styrelsen och vd, om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämnar upplysning om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Tillhandahållande av handlingar

Handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna, Sverige samt på Bolagets webbplats www.bewi.com, senast två veckor före stämman, dvs. senast från den 28 juni 2018. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid bolagsstämman.

Solna i juni 2018

BEWI Group AB (publ)

Styrelsen