BEWi offentliggör obligationsprospekt

BEWi offentliggör obligationsprospekt

Ladda ner dokument

Den 12 april 2018 offentliggjorde BEWi Group AB (publ) (”BEWi Group”) att bolaget har placerat ett säkerställt obligationslån om 75 miljoner euro med ett ramverk om 100 miljoner euro (ISIN: SE0010985556).

Med anledning av obligationsemissionen har BEWi Groups styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 13 juni 2018 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för handel vid Nasdaq Stockholm den 14 juni 2018.

Prospektet finns tillgängligt i elektronisk form på BEWi Groups webbplats www.bewi.com och Finansinspektionens webbplats www.fi.se samt på begäran i pappersformat på BEWi Groups huvudkontor, Evenemangsgatan 31, SE-169 79, Solna.

För ytterligare information, kontakta:

Marie Danielsson, CFO, BEWi Group. Tel: +46 70 661 00 47

Informationen är sådan som BEWi Group AB (publ) ska offentligöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 juni 2018 kl. 11.00.