Kommuniké från BEWi Group AB (publ):s extra bolagsstämma

BEWI Group AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum torsdagen den 12 juli 2018 på bolagets huvudkontor i Solna. Ändring av bolagets namn och antagande av ny bolagsordning Stämman beslutade att genom ändring av bolagets bolagsordning ändra bolagets namn från BEWI Group AB (publ) till BEWiSynbra Group AB (publ). Stämman beslutade vidare att ändra kallelsesätt till…

BEWi offentliggör obligationsprospekt

Den 12 april 2018 offentliggjorde BEWi Group AB (publ) (”BEWi Group”) att bolaget har placerat ett säkerställt obligationslån om 75 miljoner euro med ett ramverk om 100 miljoner euro (ISIN: SE0010985556). Med anledning av obligationsemissionen har BEWi Groups styrelse upprättat ett prospekt. Finansinspektionen har idag den 13 juni 2018 godkänt prospektet. Obligationerna avses registreras för…

Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i BEWI Group AB (publ), org.nr 556972-1128 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 12 juli 2018 kl. 10.00, på Bolagets huvudkontor, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska för att ha rätt att delta i stämman vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för…

BEWi Produkter

BEWi Group är en av Nordens största aktörer inom utveckling och tillverkning av expanderad polystyren (EPS), extruderad polystyren (XPS) och produkter av expanderad polypropen. Vi är specialister på kundanpassade förpackningslösningar och komponenter samt isoleringsprodukter och innovativa lösningar för byggbranschen.

BEWi Group vill etablera och utveckla stabila och förtroendefulla affärsrelationer med våra kunder. Framöver ser vi tekniska, ekonomiska, ekologiska och sociala utmaningar på lång sikt som vi tillsammans med våra kunder och partners ska möta och hitta lösningar på. EPS, som utgör fokus för BEWi-gruppens verksamhet, har ett brett utbud av ekologiska fördelar jämfört med jämförbara material. I åratal har vårt arbete fokuserats på ytterligare förbättring av de gynnsamma egenskaperna hos detta material och utvecklingen av nya applikationer.

Läs mer